Edlund & Partners
pic

Starta företag

Starta företag

Överväger du att starta företag eller ska du utveckla och utöka din befintliga verksamhet med fler bolag? Edlund & Partners är erfarna bolagsuppstartare och är en av de byråer som startar upp flest nya bolag årligen. 

Hos oss får du snabb och effektiv hjälp med att komma igång med ditt nya bolag och den tillhörande affärsrådgivning och uppstartsstöd som kan behövas i ett sådant skede. Vi är vana att arbeta med startup:s och är väl insatta i de omständigheter och särskilda behov som kan finnas i sådana skeenden. Vi kan också vara behjälpliga om du vil ändra bolagsform eller om du har behov av rådgivning inom exempelvis kapitalanskaffning och finansiering.

Kapitalanskaffning

Kapitalanskaffning

Edlund & Partners bistår som oberoende rådgivare företagare och entreprenörer med kapitalanskaffningar och upphandling av finansiering för att lösa alla typer av finansieringsbehov. Som oberoende finansiella rådgivare bistår vi med att identifiera och genomföra anpassade finansieringslösningar, för företag i olika skeden från uppstart till expansion, Som oberoende finansiell rådgivare kan vi exempelvis bistå med: Rådgivning kopplat till anskaffning av eget kapital, lånefinansiering, refinansiering, projektfinansiering, kapitalisering, utköp (MBO) eller förvärvsfinansiering. Bistå med att uppnå optimal finansiering utifrån uppdragsgivarens specifika krav och förutsättningar.

Strukturera och upphandla finansiering såsom bank-, obligations-, leasing-, och projektfinansiering. Vi har ett brett etablerat nätverk av investerare och kreditgivare från eget kapital till lånefinansiering och har möjlighet att bistå uppdragsgivare med att driva konkurrensutsatta processer för att uppnå bästa möjliga finansiering och lösa uppdragsgivarens finansieringsbehov. Vi bistår även med rådgivning och uppdrag inför börsnotering, kontakta oss så berättar vi mer.

Finansiering

Finansiering

Edlund & Partners bistår som oberoende rådgivare företagare och entreprenörer med kapitalanskaffningar och upphandling av finansiering för att lösa alla typer av finansieringsbehov. Som oberoende finansiella rådgivare bistår vi med att identifiera och genomföra anpassade finansieringslösningar, för företag i olika skeden från uppstart till expansion, Som oberoende finansiell rådgivare kan vi exempelvis bistå med: Rådgivning kopplat till anskaffning av eget kapital, lånefinansiering, refinansiering, projektfinansiering, kapitalisering, utköp (MBO) eller förvärvsfinansiering. Bistå med att uppnå optimal finansiering utifrån uppdragsgivarens specifika krav och förutsättningar.

Strukturera och upphandla finansiering såsom bank-, obligations-, leasing-, och projektfinansiering. Vi har ett brett etablerat nätverk av investerare och kreditgivare från eget kapital till lånefinansiering och har möjlighet att bistå uppdragsgivare med att driva konkurrensutsatta processer för att uppnå bästa möjliga finansiering och lösa uppdragsgivarens finansieringsbehov. Vi bistår även med rådgivning och uppdrag inför börsnotering, kontakta oss så berättar vi mer

Affärsrådgivning

Affärsrådgivning

Edlund & Partners är en strategisk rådgivningspartner för dig och dina affärer. Vi brinner för att på ett hållbart sätt, hjälpa våra kunder uppnå sina mål samt förbättra sina affärer och lönsamhet. Det kan handla om att det är dags för nästa utvecklingsfas eller att företaget behöver förnyas och bli mer konkurrenskraftigt på sin marknad.

När ditt företag står inför stora utmaningar kan det också vara svårt att veta vilken väg som är rätt att gå. Vi finns för dig i svåra och krävande situationer och har lång erfarenhet av att hjälpa företagare och entreprenörer med olika utmaningar. Edlund & Partners mål är att skapa möjligheter av problem och att ta fram säkra och trygga underlag för beslut. Vårt affärsdrivna team brinner för att förstå dig som kund, upptäcka möjligheter och finna lösningar på problem.

Exempel på frågor och situationer där vi på Edlund & Partners kan bistå:

 • Företagsanalys och verksamhetsutveckling
 • Ägarförändringar och värderingsfrågor
 • Ägar-och bolagsrådgivning
 • Rådgivning för tillväxtföretag
 • Affärsutveckling / affärsplanering
 • Ekonomisk planering
 • Företagsledning- och styrelserapportering
 • Styrelsefrågor
 • Nyckeltals- och konkurrentanalyser
 • Risk- och krishantering

Projektledning

Projektledning

Hos Edlund & Partners kan du få hjälp med projektledning i olika typer av uppdrag. Det kan exempelvis handla om projektledning för planering och genomförande av systemskifte för ekonomifunktionen, där vi kan vara behjälpliga med att byta system med tillhörande integrationer till verksamhetssystem.

Vi projektleder även på uppdrag översyn och strukturering av processer och rutiner för ekonomifunktionen för att höja kvalitet och säkerhet.

I samband med upprättande av ekonomihandbok kan vi även ha rollen som projektledare. I en förvärvs- eller försäljningsprocess kan vi projektleda från start till genomförd affär. Läs mer under förvärv och försäljning av företag.

Interim management

Interim management

Hos Edlund & Partners kan du få hjälp med att tillfälligtvis hyra in en chef med ekonomiinriktning till en ledande befattning. Vanligtvis handlar det om en CFO, Ekonomichef eller controller. Förenklat innebär interim management att hyra in en chef.

Interim Management är en tillfällig lösning när en organisation, planerat eller med kort varsel, anlitar en professionell och operativ ledare med lång erfarenhet under en begränsad period i ett specifikt uppdrag.

Interim management handlar främst om roller på ledningsgruppsnivå, men kan även vara personer som rapporterar direkt till ledningsgrupp. En interimschef är en rutinerad och trygg källa av kunskap som snabbt kan sätta sig in i verksamheten.

Interimstjänster

Interimstjänster

Vi erbjuder interimslösningar inom både ekonomitjänster och lön, på olika nivåer. Vi kan kliva in om ordinarie personal av olika anledningar är frånvarande, eller om företaget under en tid hellre vill outsourca sin ekonomihantering.

Vi åtar oss även uppdrag att på lång sikt, utgöra ett företags totala ekonomifunktion. Inom ramen för våra interimstjänster kan exempelvis vara med och utföra olika utredningsarbeten, hantera kund- eller leverantörsreskontra, hantera löpande redovisning, eller gå in som tillfällig CFO, ekonomichef eller controller. Läs gärna mer om vår tjänst virtual CFO.

Redovisningsfrågor

Redovisningsfrågor

Edlund & Partners erbjuder särskild rådgivning för mer komplexa redovisningsfrågor. Det kan handla om hjälp med redovisningsfrågor inom regelverken K2, K3 och IFRS.

Vi kan också stödja med att försäkra överensstämmelse med redovisningsregelverk i samband med förbättring av redovisningsrutiner och processer. Vi kan även bistå med redovisningsfrågor i samband med börsnoteringar, omstruktureringar eller hur företag kan förtydliga sina redovisningsprinciper i årsredovisningen.

Vi bistår även vid redovisningsfrågor i samband med upprättande av koncernredovisning, proformaredovisning och kassaflödesanalyser. Alternativt att vi har uppdraget att upprätta dessa rapporter i sin helhet för kundens räkning. Vad gäller redovisningsfrågor, kan vi även bistå med kvalitetssäkring av finansiella rapporter. Vi granskar årsredovisningar och delårsrapporter, ger förbättringsförslag och säkerställer att de följer gällande regelverk.

Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

Edlund & Partners bistår med finansiell rapportering på det sätt du behöver det. Vi kan hjälpa till med finansiell rapportering exempelvis i form av års- och koncernredovisningar, delårsrapporter och kassaflödesanalyser inom K3, K2 och IFRS.

Vi kan även stötta dig som är redovisningschef, CFO eller ekonomichef med finansiell rapportering. Vi ger professionellt stöd när det gäller den legala rapporteringen enligt uppställda lagar och krav. Inom ramen för vår tjänst virtual CFO, är vi behjälpliga finansiell rapportering som målgruppsanpassas och följer gällande lagar och regelverk. Läs mer om tjänsten under.

Bolagstjänster

Bolagstjänster

Edlund & Partners hjälper dig med bolagsrättsliga ärenden så att du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet. 

Vi kan vara behjälpliga när du ska starta företag, göra ändringar i befintligt företag eller avsluta ditt företag. Edlund & Partners bistår med allt ifrån aktieägaravtal, emissioner och fusioner till delningar eller avvecklingar. Vi erbjuder hjälp med ändringsärenden som till exempel ändring av styrelse, företagsnamn, ökning och minskning av aktiekapital. När ett företag vill avsluta sin verksamhet hjälper vi till med likvidation eller snabbavveckling.

Vårt stöd omfattar hela processen från rådgivning till konkret hjälp med exempelvis upprättande av handlingar, registrering av ärenden och kontakterna med Bolagsverket. Inom ramen för våra bolagstjänster, kan vi exempelvis hjälpa dig med:

Aktiebok

Enligt lag ska alla aktiebolag föra och uppdatera sin aktiebok. Då fler och fler bolag väljer att inte utfärda aktiebrev i sina aktiebolag blir aktieboken allt viktigare för bolagets ägare. Den blir det enda beviset för ägande av andelar i bolaget.

Edlund & Partners kan bistå med upprättande eller rekonstruktion av bolagets aktiebok. Vi kan även administrera eventuella ändringar i aktieboken.

Aktieägaravtal

Vid två eller fler aktieägare är det viktigt med ett aktieägaravtal som reglerar ägarstrukturen och som hanterar eventuella konflikter. Edlund & Partners hjälper till med såväl rådgivning samt upprättande av aktieägaravtal som med tolkning av aktieägaravtalet.

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott är ett sätt att tillföra nytt kapital eller tillgångar till bolaget, villkorade eller ovillkorade. Edlund & Partners är behjälpliga med rådgivning samt upprättande av handlingar gällande aktieägartillskott.

Bolagsordningsändringar

Bolagsordningen reglerar vad bolaget, dess aktieägare och styrelse kan och får göra i olika situationer. Olika förbehåll kan finnas i bolagsordningen och den vanligaste är hembudsförbehållet som innebär att en aktie som överlåtits kan köpas tillbaka av aktieägarna i bolaget.

Edlund & Partners hjälper till med rådgivning i ärenden kring bolagsordning, förslag till bolagsordning, upprättande av bolagsordning och ändring av bolagsordning samt vid kontakter med Bolagsverket.

Emissioner

Edlund & Partners kan hjälpa dig och ditt företag från start till mål med alla typer av emissioner.(Fondemission, Nyemission-kontant och apport samt emission av konvertibler och teckningsoptioner).

Företagsavveckling

Edlund & Partners kan bistå med att avveckla ditt företag oavsett hur du väljer att genomföra det.

Fusion

Det finns olika typer av sammanslagningar; fusion av helägt dotterbolag, omvänd fusion då moderbolaget löses upp i dotterbolag, gränsöverskridande fusioner eller fusioner mellan bolagsformer. En fusion tar vanligtvis mellan 4−5 månader att genomföra. Edlund & Partners hjälper dig i processen med rådgivning, handlingar och kontakter med Bolagsverket.

Snabbavveckling

En snabbavveckling är ett numera vanligt sätt att avsluta ett aktiebolag. Det innebär att du säljer ditt bolag till vår samarbetspartner som därefter sköter likvidationen. Vi hjälper dig i processen och bistår med handlingar samt kontakter med Bolagsverket.

Likvidation

Edlund & Partners kan assistera med handlingar för att starta och genomföra en likvidation, därefter ska en likvidator utses som formellt tar över driften av bolaget till likvidationen är klar. En likvidation tar minst 6 månader att genomföra.

Lagerbolag

Lagerbolag är företag som bildas enbart för att överlåtas till en ny ägare. När du köper ett lagerbolag av Edlund & Partners får du snabbt tillgång till ett färdigbildat aktiebolag med organisationsnummer och bolagspärm. Minskning av aktiekapital och reservfond Edlund & Partners kan hjälpa ditt bolag med att minska aktiekapital och reservfond.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapitalet kan ske för förlusttäckning, återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fond. Om inte aktiekapitalet samtidigt ökar med minst samma belopp som det minskar krävs tillstånd från Bolagsverket. Minskning kan genomföras både med eller utan indragning av aktier. Beslut om minskning av aktiekapital fattas av bolagsstämman.

Minskning av reservfond

Minskning av reservfonden kan ske före en fondemission eller nyemission, förlusttäckning, återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fond.

Tillstånd för minskning av reservfonden krävs alltid om medlen ska återbetalas till aktieägarna eller avsättning till fond. Beslut om minskning av reservfond fattas av bolagsstämman.

Ny- och ändringsregistreringar

Edlund & Partners upprättar handlingar och kan agera ombud vid ny- och ändringsregistreringar hos Bolagsverket för alla bolagsformer.

Ägarfrågor

Ägarfrågor

Vi arbetar i stor utsträckning med ägarledda företag och för oss på Edlund & Partners är det en självklarhet att se till helheten och arbeta med skräddarsydda lösningar för både företaget och dess ägare med familj.

För dig som äger och driver ett fåmansföretag utgår vi från både din och företagets skattesituation i vår rådgivning.

Vi arbetar nära dig som bolagsägare, ger praktiska råd och är behjälpliga med att genomföra de åtgärder som vi föreslår. Utifrån dina specifika behov arbetar vi med att hitta skräddarsydda helhetslösningar som är viktiga på både på kort och lång sikt.

Reglerna kring utdelning och kapitalvinster för fåmansföretag kan vara krångliga. Vi hjälper dig att hantera dem för korrekt beskattning. Vi ser också till att du har rätt ägarstruktur.

Vi är inriktade på 3:12-frågor och kan hjälpa dig som är delägare i fåmansföretag med vilka beskattningsregler som gäller.

Företagsvärderingar

Företagsvärderingar

Det finns idag många anledningar att värdera ett företag och dess tillgångar och där erfarenhet och kunskap avgörande för att kunna komma fram till rätt företagsvärde.

Företagsvärdering sker bland annat i samband med köp- och försäljning av företag eller aktier, vid överlåtelser och kompanjonsutlösen, omstruktureringar eller i samband med generationsskifte och vid utformning av incitamentsprogram. Vi kan ta fram professionella underlag inför förestående förhandlingar i köp- och försäljningsprocesser och vi kan även bistå dig som rådgivare och stöd genom hela köp- eller försäljningsprocessen.

Företagsvärdering är ett komplext förfarande som styrs av flera olika komponenter som man måste ta ställning till. Det har därför blivit ännu viktigare med kompetenta och erfarna rådgivare som kan ge en oberoende analys av det bedömda värdet oavsett situation eller syfte. Hos Edlund & Partners finns gedigen och aktuell kompetens inom företagsvärdering som hjälper dig med dina värderingsfrågor och som även kan bistå dig i förhandlingssituationen.

Exempel på situationer där företagsvärdering brukar vara aktuellt och där vi kan hjälpa till:

 • Företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd i samband med förvärv och försäljning av företag, samgåenden eller fusioner
 • Företagsvärdering i samband med kapitalanskaffning, tvister, incitamentsprogram eller omstruktureringar
 • Värdering av optioner i samband med incitamentsprogram
 • Företagsvärdering i samband med Management Buy-outs
 • Modellbyggande och värdesimulering som strategiskt beslutsunderlag, vid omstruktureringar eller större investeringar
 • Rådgivning i kapitalstrukturfrågor
 • Företagsvärdering i samband med tvister och skiljedomsförfarande, inlösen av aktier eller bedömningar av nedskrivningsbehov i redovisningen

Ägarförändringar

Ägarförändringar

Vid ägarförändringar behövs ofta rådgivning inom flera olika områden. Edlund & Partners har långt gående erfarenhet av processen kring ägarförändringar.

Vi vet vilka frågeställningar som är viktiga att beakta och besitter den erfarenhet och kompetens som krävs för att framgångsrikt och målinriktat kunna genomföra förändringen. Hos oss får du exempelvis hjälp med värdering och vad som påverkar värdet på bolaget. Hur skattesituationen kan optimeras och hur finansieringen kan lösas på bästa sätt. Vi är också behjälpliga med bolagsrättsliga underlag och lösningar på viktiga juridiska frågor.

Detta är några exempel på frågeställningar som kan uppstå i samband med en ägarförändring.Vi hjälper dig från start till mål med att fånga upp de viktiga delarna och säkerställer att du får den specialisthjälp och stöd som behövs för att genomföra en framgångsrik ägarförändring.

Generationsskiften

Generationsskiften

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Om du planerar att föra över ditt företag till någon familjemedlem finns det många aspekter att ta hänsyn till. Vem ska ta över, hur ska skiftet gå till, vilka av barnen ska bli delägare och ska någon ur familjen ta över som vd eller är det lämpligare att rekrytera externt? Ska övriga familjemedlemmar kompenseras och hur tryggar du din ekonomi efter pensionen?

Oavsett hur ditt livsverk ska leva vidare, om det är via extern försäljning eller om företaget ska drivas vidare inom familjen, så hjälper dig med ett helhetsperspektiv där vi tar hänsyn till personliga och relationsmässiga aspekter såväl som ekonomiska, skattemässiga och juridiska överväganden.

Vi ger dig råd i struktur- och skattefrågor, som ofta kan vara komplexa, och du får förslag på lösningar som passar just dig och ditt företag. Vi kan vara rådgivare och stöd för dig och familjen till ett skifte som upplevs rättvist.

Vi är med dig i hela processen från start till mål fram tills genomfört skifte.

Förvärv och försäljning

Förvärv och försäljning

Vårt nätverk, projektledare, förhandlingsstöd, internationella kontakter

Edlund & Partners är din strategiska samarbetspart genom hela förvärvs- och försäljningsprocessen.

Med kvalificerad rådgivning och rätt stöd i processen, ökar möjligheterna att höja bolagets försäljningsvärde i samband med försäljningen av ditt företag. På motsvarande sätt är det vägvinnande med erfaren hjälp om du står inför att förvärva en befintlig verksamhet.

Vi arbetar målinriktat och med högt engagemang för att kunna uppfylla dina mål med genomförd affär / transaktion.

Hos Edlund & Partners kan du få hjälp och stöd genom hela processen vid förvärv- och försäljning av företag. Vi arbetar med både förvärvs- och försäljningsrådgivning endera som köparens eller säljarens rådgivare. Vi kan också agera projektledare och förhandlingsstöd i processen. Utifrån dina målsättningar med affären och de utmaningar som du står inför, arbetar vi som din partner från start till genomförd affär.

Vårt uppdrag styrs av ditt specifika behov och genom en hög kompetens i utförandet av företagstransaktionen kan vi identifiera nyckelfaktorer samt minska riskerna och därigenom skapa bästa förutsättningar för transaktionen.

Utifrån en mycket stor erfarenhet från transaktioner för ägarledda och medelstora bolag har vi en särskild förståelse för utmaningarna med förvärv och försäljningar i detta segment. Det gör att vi kan agera tydligt och proaktivt i de utmaningar och frågeställningar du kan mötas av vid en företagstransaktion. Vi utför därtill värderingar, agerar förhandlingsstöd, utvecklar finansiella förslag mm. Vi har långt gående erfarenhet av förutsättningarna i olika branscher. Vi anpassar naturligtvis processen till din verksamhet.

Ett mindre bolag har andra behov än en större verksamhet. Vårt omfattande nätverk gör att du kan få bästa möjliga stöd, hjälp och förutsättningar för din transaktion både lokalt, nationellt samt internationellt. Genom ett samarbete med oss står ett brett kontaktnät till ditt förfogande.

I samband med förvärvs- och försäljningsprocessen av företag kan vi exempelvis bistå med:

 • Strategisk rådgivning
 • Företagsvärdering
 • Finansiell rådgivning
 • Försäljningsmandat
 • Köpmandat
 • MBI/MBO (management buy-in/management buy-out)
 • Strategisk rådgivning
 • Förhandlingsstöd

Med Edlund & Partners som transaktionsrådgivare, får du exempelvis rådgivning kring och hjälp med upprättande av aktieöverlåtelseavtal, genomförandet av Due Dilligence samt hjälp med att välja den bästa skattemässiga- och bolagsmässiga strukturen för affären. Det är inte bara priset, utan även övriga villkor i överlåtelseavtalet, som har stor betydelse både för säljande och köpande part.

Med vår erfarenhet vid din sida kan vi på ett tidigt stadium kan kommunicera preliminära slutsatser, föreslå eventuella åtgärder och därigenom undvika eventuella negativa överraskningar sent i processen. Med rätt rådgivning kan du fatta informerade beslut kring investeringar och överlåtelser och du får hjälp med en effektiv analys med slutsatser och rekommendationer.

Kontakta oss  för att diskutera hur vi bäst kan bistå dig vid en kommande eller pågående transaktion.

Due Dilligence

Due Dilligence

Hos Edlund & Partners kan du få hjälp med Due Diligence i samband med exempelvis förvärv- eller försäljning av företag. Vi tillhandahåller granskningar och genomlysningar med erfaren kompetens och bistår med system och genomförande av en sammanhållen process från start till mål.

Framgångsrika företagstransaktioner genom bättre beslutsfattande Oavsett vilka strategiska beslut du står inför eller vilken typ av rådgivning du behöver i samband med en företagstransaktion hjälper vi dig med alla aspekter av finansiella granskningar och anpassad konsultation för dina behov.

Köparsidan och Vendor Due Diligence – Finansiell granskning vid förvärv och försäljning Målet med vår finansiella granskning vid förvärv (Buy Side Due Diligence) är att du skall kunna fatta de bästa investeringsbesluten genom att få rätt information under förhandlingsprocessen där vi tar en proaktiv roll och identifierar de viktigaste frågeställningarna. Vi har även omfattande erfarenhet från finansiell rådgivning vid försäljning (Vendor Due Diligence) där fokus på den finansiella granskningen syftar till att identifiera, analysera och presentera nyckelfrågor som kan uppkomma från köparen.

Vendor Assistance

Vi hjälper dig även med anpassade presentationer och material när du står inför en avyttring. Vi hjälper till med att sammanställa och säkerställa att den finansiella informationen är strukturerad så att en köpare förstår hur bolaget utvecklats historiskt.

Omstruktureringar

Inom vårt team kan du även få hjälp med rådgivning vid samgående av flera bolag i samma bransch med syftet att skapa mervärde genom synergier. Detta är ett område där en erfarenhetsbaserad, tydlig och oberoende rådgivning är extra viktigt. Som en oberoende part i en ofta komplex situation med olika intressenter för både under- och överpresterande företag kan vi erbjuda en objektiv analys och lyfta fram alternativ och konsekvenser.

Vi kan även hjälpa dig med oberoende bedömningar (independent business reviews) av den löpande verksamheten och bolagets framtida förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden samt göra en analys av likviditetsbehov på kort och lång sikt. Om du som företagare har likviditetsproblem hjälper vi dig med översynen av hur kapital kan frigöras genom att omedelbart minska såväl kostnader som rörelsekapital. I det längre perspektivet kan vi vara rådgivande kring hur man kan skapa likviditet och införliva en hållbar likviditetsförvaltning i bolaget. Vi hjälper dig också att identifiera mindre lönsamma delar av verksamheten och ger råd om olika sätt att hantera dem.

Oberoende expertutlåtanden och specialistrådgivning för trygga transaktioner I det nuvarande företagsklimatet, där fokus ofta ligger på frågor som rör bolagets styrning, ställs högre krav på bolagen att säkerställa att varje affärsbeslut föregås av en finansiell granskning (Due Diligence). Våra rapporter kan behandla olika typer av transaktioner inklusive förvärv och avyttringar av tillgångar, olika varianter av omstruktureringar och publika bud.

Virtual CFO

Virtual CFO

Att leda och utveckla ett företag genom olika faser kräver ledningens fulla uppmärksamhet och engagemang, med stort fokus på den dagliga verksamheten, marknadsutmaningar och på företagets förmåga att vara innovativ. Snabb och enkel tillgång till korrekt och tillförlitlig finansiell information är en viktig förutsättning för att fatta strategiska beslut snabbt och effektivt. Inte alla små och medelstora företag kan anlita en intern CFO för att hantera alla sina redovisningsbehov, skatteredovisningar och finansiella rapporter samt ge ekonomisk rådgivning för att stödja affärsstrategin.

Vi kan erbjuda som tjänst en ”CFO on demand” för att hjälpa kunder/företag att nå sina utvecklingsmål och ekonomiska mål. En Virtual CFO är ett prisvärt alternativ till att anställa en CFO på heltid och kan göra stor skillnad för att säkra långsiktiga affärsframgångar. Genom att övervaka företagets ekonomiska hälsa, skapa budgetar, måltal KPI:er och prognoser, och analysera avvikelser och föreslå åtgärder samt erbjuda finansiell insikt och vägledning för affärsbeslut, tillför en Virtual CFO ett betydande, påtagligt värde för företagets tillväxt.

Våra styrkor:

 • Erfaret team av kvalificerade medarbetare med kunskap och branschinsikter som hjälper dig med strategiska och ekonomiska analyser för att öka företagets resultat.
 • Tvärvetenskapliga specialister med expertis inom områden som kassaflödeshantering, budgetar och prognoser, skatt och regelefterlevnad, kostnadsöversikt och finansiell rapportering
 • Tillgänglighet till personer och tillgänglighet till vårt team, som kommer stödja och ge råd om projekt och erbjudanden, identifiering av nya marknader, kontraktsförhandlingar m.m

En Virtual CFO blir en länk mellan redovisningen/administrationen och ledningen/styrelsen, och även en strategisk resurs för bolagets rapportering till styrelse, ägare, investerare och andra intressenter samt spelar en viktig roll i bolagets tillväxt, affärsutveckling och ekonomiska styrning. En Virtual CFO utformar och utvecklar arbetssätt, rutiner och riktlinjer tillsammans med övriga i bolaget för att skapa värden för ägarna och för bolaget in i framtiden.