Edlund & Partners
pic

Nätverk

TGS är ett dynamiskt och globalt affärsnätverk bestående av oberoende revisionsföretag som tillhandahåller redovisning, revision, skatt, rådgivning och kommersiella juridiska tjänster. För närvarande ingår 68 medlemmar från 57 länder och stater i nätverket.

TGS är ett entreprenörsdrivet och internationellt affärsnätverk i revisionsbranschen vars övergripande mål är att vara den bästa samarbetsparten för små- och medelstora företag. Som medlem i TGS, finns ett gemensamt åtagande att skapa värde för kunderna, främja djärvhet och kreativitet och våga vara annorlunda för kundens- och medarbetarens bästa.

Med över 4 350 professionella medarbetare i 57 länder, arbetar medlemmarna i TGS med att hjälpa sina kunder genom att utforma globala, hållbara lösningar och tillhandahålla ett fullservicekoncept inom affärsrådgivning, revision, skatt, redovisning och kommersiella juridiska tjänster. Expertisen inom TGS understödjer lokal och internationell tillväxt, innovation och bidrar till att positionera kunder på marknaden. Via expertisen inom TGS skyddar medlemmarna sina kunder mot finansiella och organisatoriska risker samt bidrar till att värdera samt värdeutveckla deras tillgångar.

TGS pragmatiska vision av tjänsteutövning i revisionsbranschen, gedigna erfarenhet AV branschen och feedback från medlemmar gör det möjligt för nätverket att kontinuerligt växa samt förbättra sina metoder och lösningar för att passa kundernas unika behov.

Edlund & Partners är en oberoende medlem av TGS, ett internationellt nätverk av professionella affärsrådgivare och undertecknare av FN: s Global Compact. Som en separat och oberoende juridisk person till TGS är Edlund & Partners ensam ansvarig för det arbete som företaget utför och tjänster som företaget tillhandahåller sina kunder. TGS och de andra medlemmarna i nätverket är inte ansvariga och har inget ansvar för handlingar eller försummelser av Edlund & Partners och Edlund & Partners har inget ansvar för handlingar eller försummelser av andra medlemsföretag

Läs mer om TGS här

Network

Edlund & Partners is a member of TGS (Think Global Sustainability), a dynamic global business network of independent firms providing accounting, audit, tax, business advisory and commercial legal services. Currently operating with 68 members from 57 countries.

They are driven by an entrepreneurial spirit, their international business network supports client development in diverse ways. Each TGS network member firm is committed to transforming ideas into value, promoting boldness and creativity and daring to be different to satisfy the best interests of clients and employees.
With over 4 350 professional staff in 57 countries, multidisciplinary TGS member firms support clients by designing global, sustainable solutions and providing a one-stop-shop for business advisory, audit, tax, legal and accounting services. Their expertise fuels local and international growth, informs innovation and positions clients in the marketplace, safeguards businesses against financial and organisational risks and helps to value and maintain assets.

TGS’ pragmatic vision of business, experience in the field and feedback from members enables them to continuously improve our methods and solutions to suit unique client environments.

Edlund & Partners is an independent member of TGS, an international network of professional business advisors and signatory of United Nations Global Compact. As a separate and independent legal entity to TGS, Edlund & Partners is solely responsible for the work it carries out and services it provides to its clients. TGS and the other members of the Network are not responsible and have no liability for the acts or omissions of Edlund & Partners and Edlund & Partners has no liability for the acts or omissions of other member firms.

Read more about TGS here