Edlund & Partners
pic

Extern revision

Extern revision

Att vara företagare innebär ett krävande och ansvarsfullt arbete där det handlar om att driva affärsverksamheten och samtidigt fånga upp nya möjligheter och manövrera risker. Vi förstår vad företagande innebär – vi är själva företagare och entreprenörer i vår bransch, vilket ger oss god insikt i din vardag. Med oss som revisorer kan du känna dig trygg i dina affärsbeslut och istället fokusera på din kärnverksamhet. Våra revisorer och rådgivare sätter sig in i de utmaningar ditt företag och bransch står inför, för att bidra till ökad tillväxt och lönsamhet för dig och ditt företag.

Behöver du hjälp med revision av finansiella rapporter eller rådgivning så har vi framstående revisorer och rådgivare redo att hjälpa till.

För oss på Edlund & Partners handlar revision inte bara om att öka förtroendet för ditt företags finansiella rapporter. Revisionen handlar även om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag framåt. Vi kan med revisionen som bas minimera risker och hitta nya möjligheter för din verksamhet.

Förutom att revisionen fungerar som en kvalitetsstämpel för bolagets rapportering så fokuserar vårt arbete även till att vara behjälpliga med förbättringsförslag för din verksamhet och för dig som företagare och entreprenör.

Vi använder oss av de erfarenheter vi får om ditt bolag under revisionsprocessen. Detta för att kunna leverera goda råd vad gäller riskhantering, skatter, rutiner, uttagsstrategier eller andra förbättringar. Vår ambition är alltid att lämna värdefulla förslag för att ditt företag ska kunna växa och utvecklas.

Om du bedriver verksamhet i andra länder, kan vi via vårt nätverk TGS Global hjälpa till med revisionsuppdrag och rådgivning utanför landets gränser. Som kund hos oss får du tillgång till både lokal expertis och vårt omfattande nationella- och internationella affärsnätverk.

Granskningsuppdrag

Granskningsuppdrag

Vill du få ett kvitto på att du gör rätt? Många företag har behov av andra granskningsuppdrag än en fullständig revision. Kanske saknar du revisor eller behöver bevis på att ni uppfyller vissa specifika lagkrav.

Med våra granskningstjänster hjälper vi alla typer av företag och organisationer och offentliga verksamheter att få ett intyg på att på att de gör rätt i ett visst avseende. Det är vanligt exempelvis när det gäller att bestyrka uppgifter till intressenter eller då revisorsyttranden behövs för att uppfylla krav i lagstiftning för utdelningar, emissioner, fusioner, företagsöverlåtelser eller i samband med erhållande av stöd och bidrag.

Vi erbjuder exempelvis följande granskningstjänster:

 • Översiktlig granskning av finansiella rapporter eller finansiell delårsinformation
 • Översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning
 • Granskning enligt särskild överenskommelse
 • Andra yttranden enligt särskild lagstiftning exempelvis vid apporter eller fusioner

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Granskad hållbarhetsrapportering inger förtroende En granskning av företagets hållbarhetsredovisning bidrar till ökad transparens, trovärdighet och struktur.

Eftersom hållbarhetsfrågor växer i betydelse efterfrågar intressenterna att icke finansiell information bestyrks på samma sätt som den finansiella informationen. Som revisorer och oberoende part kan vi granska och bestyrka ditt bolags hållbarhetsrapporter. Vårt samarbete med TGS Global (Think Global Sustainability) innebär att vi som företag arbetar med FN:ns hållbarhetsmål i fokus både internt och för våra kunder. Second opinion-rapportering Om du har upprättat en hållbarhetsrapport själv kan vi upprätta en GAP-analys på vad som saknas för att er rapport ska bli bäst i branschen. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bidra till att granska och utveckla hållbarhetsrapporteringen för ditt företag.

Översiktlig granskning

Översiktlig granskning

Översiktlig granskning kan vara aktuell för företag som valt bort revision och där exempelvis kreditgivare och leverantörer önskar en oberoende granskning för att bedöma företagets ställning och betalningsförmåga vid en viss tidpunkt. tjänsten är, jämfört med revision, en begränsad form av granskning som syftar till att undersöka om ditt företags finansiella information innehåller väsentliga fel.

Revisorn analyserar redovisningen med hjälp av bland annat nyckeltal och intervjuer med ansvariga personer, istället för att utföra en ingående granskning av bokförda transaktioner och andra underlag.

Precis som vid revision med särskilt syfte uttalar revisorn i sin rapport, som är tillgänglig för företagets intressenter, en tydlig slutsats från sin översiktliga granskning.

En översiktlig granskning innebär att revisorn:

 • hämtar in kunskap om verksamheten
 • gör förfrågningar om tillämpade redovisningsprinciper
 • gör förfrågningar om rutiner för bokföring
 • utför analytisk granskning
 • gör förfrågningar om beslut vid bolagsstämmor, styrelsemöten och så vidare
 • läser och bedömer de finansiella rapporterna
 • gör förfrågningar hos befattningshavare som har ansvar för den finansiella rapporteringen.

I rapporten över den översiktliga granskningen ska revisorn antingen konstatera att det inte framkommit några omständigheter som får revisorn att tro att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild eller beskriva de förhållanden som kommit till revisorns kännedom som innebär att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild och om möjligt kvantifiera effekten.

Börsnotering

Börsnotering

Vägen till börsen bygger på erfarenhet och förberedelse

Överväger du och ditt företag en börsnotering? Du som ägare, företagare och entreprenör har mycket att vinna på att vara väl förberedd innan beslut om att inleda en noteringsprocess och på att vara väl insatta i de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Edlund & Partners har seniora rådgivare med lång erfarenhet för dig och er som överväger att notera aktier på en börs eller på en annan marknadsplats. Via kontakt med våra erfarna och engagerade rådgivare, får ni en redogörelse för noteringsprocessen ur ett kundperspektiv.

Pre IPO - börsfähighet

Pre IPO - börsfähighet

Att vara väl förberedd är avgörande för en effektiv och framgångsrik noteringsprocess. Ett bolag anses börsfähigt, det vill säga redo för börsen, först när noteringskraven är uppfyllda. Förberedelsearbetet kan ibland underskattas vilket kan störa noteringsprocessen.

Vi kan genomföra en genomgång av börsfähigheten inför en noteringsprocess, baserat på vårt kunnande om vanliga frågeställningar och om noteringskraven. Vår genomgång sammanfattas i en rapport med förslag på åtgärder för styrelse och företagsledning. Via ett samarbete med Edlund & Partners får du tillgång till den erfarenhet, kompetens och nätverk du behöver för att kunna notera ditt bolag.

Kontakta oss  för att få veta mer om hur vi tillsammans med dig kan ta ditt företag till börsen.