Edlund & Partners
pic

Ägarbeskattning

Ägarbeskattning

En viktig inriktning för Edlund & Partners är ägarledda företag och dess ägare. Skatt är alltid en central fråga och som varierar beroende på vilken fas du och ditt företag befinner er i. Det krävs både kunskap och erfarenhet för att veta vad som är optimalt för just dig och ditt företag vid en viss tidpunkt.

Via våra internationella samarbeten och nätverk, kan vi även bistå dig med verksamheter i andra länder med internationella skattefrågor.

Hos Edlund & Partners kan du exempelvis få hjälp med följande skattefrågor:

 • Rätt löneuttag
 • Vinstberäkning
 • Upprättande av deklaration
 • Rätt pensionsavsättning
 • Skatteoptimera utdelning/Strategier för ägaruttag
 • Rådgivning om ägarstrukturer och ägarförändringar
 • Intern aktieöverlåtelse
 • Omstruktureringar
 • Köp och försäljning av företag
 • Utlandsetablering
 • Generationsskiften
 • Skatterevisioner och processer
 • Skattefrågor vid ombildning av enskild firma/handelsbolag till aktiebolag

Företagsbeskattning

Företagsbeskattning

För att upptäcka och förutse skattemässiga risker och möjligheter är det viktigt att löpande analysera företagets situation, vilket är en krävande utmaning i en ständigt föränderlig skattemiljö. 

Vi skräddarsyr vår rådgivning efter dina behov. Via proaktivt arbete och de främsta rådgivarna gör vi det möjligt för företag och delägare att betala rätt skatt och att få skattesituationen optimerad.

Inom företagsbeskattning arbetar vi primärt med skattefrågor som rör aktiebolag, koncerner och ägarledda företag.

Hos Edlund & Partners kan du bland annat få hjälp med följande skattefrågor:

 • Skattestrategier: identifiering av skatteexponering och skatterisker vid företagsförvärv
 • Planering och genomförande av omstruktureringar
 • Koncernbeskattningsfrågor
 • Fusioner och fissioner
 • Deklarationsarbete
 • Skatterevisioner och processer
 • Rådgivning vid avknoppning, företagsförvärv och försäljning av företag
 • Utlandsetablering
 • Översyn och genomgång av nuvarande koncernstruktur för skatteoptimering
 • Resultatutjämning
 • Hantering av underskott
 • Incitamentsprogram

Moms

Moms

För många upplevs momsregler som komplicerade och otydliga samtidigt som det är en skatt som påverkar nästan alla företag och organisationer. 

Vi gör analyser och utredningar för att möta alla dina svårigheter och ambitioner. Med våra rådgivares bred kompetens kan vi erbjuda ditt företag hjälp med de momsfrågor som är aktuella i ditt företag.

Tack vare våra starka nätverk både i Sverige och internationellt hjälper våra rådgivare dig oavsett om det gäller nationella eller internationella frågor.

Hos Edlund & Partners kan du bland annat få hjälp med följande momsfrågor:

 • Inköp och försäljning av varor och tjänster
 • Avdragsrätt för ingående moms
 • Fastighetsrelaterade momsfrågor
 • Momsplikt av finansiella tjänster
 • Etablering av verksamhet i utlandet
 • Momsregistrering och löpande redovisning av moms i Sverige
 • Stöd vid mervärdesskatteprocesser och utredningar

Punktskatter

Punktskatter

Punktskatter innebär skatter för särskilt utvalda varor eller tjänster.  Regelverket för punktskatter anses ofta vara svåröverskådligt vilket i sitt led gör den praktiska tillämpningen svår.

Exempel på svenska punktskatter som vi hanterar inom ramen för våra tjänster:

 • Alkoholskatt
 • Tobaksskatt
 • Reklamskatt
 • Miljöskatter
 • Energiskatt